Ana sayfa » İşyerinde Cinsel Taciz
Psikolojik Taciz

İşyerinde Cinsel Taciz

İşyerinde Cinsel Taciz
İşyerinde Cinsel Taciz

İşyerinde Cinsel Taciz, tüm dünyada yaygın şekilde inceleme konusu yapılan ciddi bir sorundur. Almanya’da, Federal Bakanlık, gençler ve aileler için yaptığı bir araştırmada çalışan kadınların % 72’sine bir anket yaparak işyerinde tacize uğrayıp uğramadıklarını sorduğunda, bu ankete katılanların %50’sinden fazlası işyerinde sözlü ya da yazılı tacize maruz kaldığını belirtmiştir.

Her üç kişiden biri, işyerinde Cinsel Taciz uğradığı için katlanmak zorunda kaldığını belirtmiştir. Kadınların %3’ü zoraki seksüel davranışlar ya da en azından seksüel içerikli tacizlerle karşı karşıya kaldıklarını belirtmişlerdir.

Cinsel taciz, cinsel amaçlı olarak yapılan tacizdir. Cinsel taciz doktrinde farklı şekillerde tanımlanmıştır. İşyerinde Cinsel Taciz , “çocuklara, kadınlara veya erkeklere aile içi veya dışı, tanıdık veya yabancı bir kimse tarafından yöneltilen cinsel şiddet içeren her türlü istismardır.

Cinsel tacizi, ” cinsel anlam taşıyan ya da cinsel temele dayalı ve istenmeyen davranışlar” olarak tanımlanmıştır. Kişinin onurunu çiğnemeyi amaçlayan özellikle yıldırıcı, düşmanca, değersizleştirici, aşağılayıcı ya da incitici bir ortam yaratan ve kişinin isteği dışında gerçekleşen sözlü, sözlü olmayan ya da fiziksel her türlü cinsel içerikli tavırdır.

Psikolojik taciz ise, işyerinde bir veya birden çok ast – üst ya da üçüncü bir kişi tarafından sistemli bir şekilde ve düşmanca, onur kırıcı ve süreklilik gösterecek şekilde, farklı sebeplerle gerçekleştirilen, karşı tarafı psikolojik olarak yıldırma davranışlarıdır.

İşyerinde Cinsel Taciz ;

işyerinde Cinsel Taciz de amaç, işçinin kişiliğini, onurunu aşağılamak, onu rencide etmek ve işçiyi yıldırarak işyerinden ayrılmasını ya da çıkarılmasını sağlamak olduğu halde, cinsel tacizde amaç, cinsiyet temeline dayalı olarak mağdura eziyet etmek ya da cinsel çıkar sağlamaktır.

Bu ayrım dışında, cinsel tacizde mağdur tarafından istenmeyen davranış failin anlık bir hareketiyle olabilir. Psikolojik tacizde ise, taciz davranışları sistemli ve süreklilik arzeden davranışlardır.

İşyerinde Cinsel Taciz

Ayrıca işyerinde cinsel taciz her cinsiyet için geçerli olsa da cinsel tacizin mağdurları genellikle kadınlardır. Psikolojik tacizde ise, cinsiyet ile taciz mağduru arasındaki ilişki incelendiğinde, mağdurun cinsiyetinin ön planda olmadığı söylenebilecektir. Psikolojik taciz mağdurlarının cinsel taciz mağdurlarına nazaran ihmâl edildiği görülmektedir.

Psikolojik taciz, son yıllarda oldukça sık rastlanan taciz türü olmasına karşın cinsel tacize karşı olan hassasiyet psikolojik taciz için mevcut değildir. Bunun nedeni de, kanaatimizce, psikolojik tacizin genel olarak alışılagelmiş bir davranış biçimi olarak kabul edilmesidir

İş yerinde cinsel taciz maruz kalanlar genelde kadın çalışanlar oluyor. Bunun sebebi ise kolaylıkla tahmin edilebileceği üzere erkek egemen toplumda kadının cinsiyet rolünün hiyerarşinin alt basamağında yer alması. Ayrıca cinsel tacizi önlemeye yönelik politikalardaki tutarsızlıklar, cinsel taciz karşısındaki yaptırımların yetersizliği, yöneticilerin cinsel taciz konusundaki duyarsızlığı ve şirket kültüründeki ataerkil uygulamalar cinsel tacizin meşrulaşmasında önemli rol oynuyor. 

İşyerinde Cinsel Taciz

Bu nedenle işyerinde cinsel taciz durumunda kadınların haklarını savunmaları ya da sessiz kalmamaları tek başına yeterli olmuyor. Erkek çalışanların da en az kadın çalışanlar kadar cinsel taciz konusunda bilinçli olmaları ve cinsel taciz karşısında sessiz kalmamaları gerekiyor.

  • Olayı yaşadığınız ya da şahit olduğunuz anda hiç beklemeden tepki verin.  Sözlü bir şekilde karşı tarafın davranışının sizi rahatsız ettiğini açık açık belirtin. Özellikle cinsel tacize şahit olan taraftaysanız, bu konu karşısındaki rahatsızlığınızı belirtmeniz tacizde bulunan kişiyi caydırmak konusunda çok daha başarılı olacaktır.
  • Sizi rahatsız eden kişinin cinsel taciz olarak nitelendirilebilecek tüm davranışlarını tarih ve saat detaylarıyla birlikte yazarak not edin. Taciz durumunu gerekli mercilere şikayette bulunacağınızda bu notlar somut delil niteliği taşıyacak ve probleminizi daha açık ve net ifade etmenize olanak sağlayacaktır.
  • İşyerinde Cinsel Tacize uğradığına şahit olduğunuz kişilere durumun farkında olduğunuzu belirtin ve yapılabilecekler konusunda taciz mağdurunun uygun gördüğü sınırlar çerçevesinde diğer çalışanları ve yöneticilerinizi harekete geçirmeye çalışın. Unutmayın, tacize uğrayan kişi yalnız olmadığını hissettiğinde aksiyona geçmek konusunda çok daha istekli ve motive olacaktır.

Sonuç olarak, İşyerinde Cinsel Taciz psikolojik tacizin bir aracı ya da bir alt başlığı olarak kabul edilebilir. Çünkü psikolojik tacizle cinsel taciz arasında temel farklılıklar olmasına karşın, psikolojik tacizin cinsel içerikli olması halinde psikolojik tacizle cinsel taciz örtüşecektir. Bu durumda cinsel taciz psikolojik tacizin gerçekleştirilmesinde bir araç olacaktır.

İşyerinde Cinsel Taciz