Ana sayfa » ILO Sözleşmeleri Açısından Mobbing
Mobbing Hukuku

ILO Sözleşmeleri Açısından Mobbing

ILO Sözleşmeleri Açısından Mobbing
ILO Sözleşmeleri Açısından Mobbing

ILO Sözleşmeleri Açısından Mobbing; İş ve işçi güvenliği açısından özel bir önem taşıyan ILO sözleş­melerinden özellikle 111 sayılı Sözleşme, 155 sayılı Sözleşme ve 161 sayılı Sözleşme, işyerinde karşılaşılan mobbing uygulamaları açısın­dan önemlidir. Her üç sözleşme de Türkiye tarafından imzalanmış ve usulüne uygun olarak yürürlüğe girmiştir.

111 sayılı ILO Sözleşmesi (Ayrımcılık (İş ve Meslek) Sözleşmesi) iş ve meslek alanında ayırım yapılmasını engellemek, çalışanların ırk, inanç ve cinsiyetleri ne olursa olsun, bütün insanların, hürriyet, şeref, ekonomik, güvenlik ve eşit imkân şartları içinde kendi maddi refah ve manevi gelişmelerini gözetme haklarının teyit edildiğini ve ayrımın İnsan Hakları Evrensel Beyannamesinde belirtilen hakları ihlâl ettiğini göz önünde tutarak, kabul edilmiştir.

“Ayırım” kelimesinin anlamı Sözleşme’nin 1. maddesine göre;

  • “Irk, renk, cinsiyet, din, siyasal inanç, ulusal veya sosyal menşe ba­kımından yapılan iş veya meslek edinmede veya edinilen iş veya meslekte tabi olunacak muamelede eşitliği yok edici veya bozucu etkisi olan her türlü ayrılık gözetme, ayrı tutma veya üstün tutmayı,
  • İlgili üye, memleketin, varsa temsilci, işçi ve işveren teşekkülleri ve diğer ilgili makamlarla istişare etmek suretiyle tespit edeceği, meslek veya iş edinme­de veya edilen iş veya meslekte tabi olunacak muamelede eşitliği yok edici veya bozucu etkisi olan bütün diğer ayrılık gözetme, ayrı tutma veya üstün tutmayı, ifade eder.”

İşyerinde, ırk, renk cins, din gibi çeşitli ayrım yaratan ve mobbinge neden olan davranışlar sözleşmeye aykırı olacaktır.

ILO Sözleşmeleri ‘nin 2. maddesine göre sözleşmeci devletler, ulusal şart­lara ve tatbikata uygun metotlarla; bu sözleşmede ele alınan anlamda her türlü ayrımı ortadan kaldırmak maksadıyla iş veya meslek edin­mede ve edinilen iş veya meslekte tabi olunacak muamelede eşitliği geliştirmeyi hedef tutan milli bir politika tespit ve takip etmeyi kabul ve taahhüt etmişlerdir.

Mobbing, İş sağlığına ve güvenliğine dair düzenlemeler, ILO Sözleşmeleri

“İş Sağlığı ve Güvenliği ve Çalışma Ortamına İlişkin 155 sayılı Sözleşme” ile iş sağlığına ve güvenliğine dair düzenlemeler yapılmış ve her üye devletin, ulusal koşullar ve uygulamaya göre ve en fazla temsil kabiliyetine sahip işçi ve işveren kuruluşlarına danışarak iş gü­venliği, iş sağlığı ve çalışma ortamına ilişkin tutarlı bir ulusal politika geliştirmesi, uygulaması ve periyodik olarak gözden geçirmesi (Md.4) öngörülmüştür.

İş Sağlığı Hizmetlerine İlişkin 161 sayılı ILO Sözleşmesi iş sağlığı hizmetlerine ilişkin düzenlemeler getirmektedir.

Sözleşme’nin 1/a maddesine göre, “İş Sağlığı Hizmetleri” terimi esas olarak önleyici işlevlere sahip olan ve işletmedeki işveren, işçiler ve onların temsilcilerine;

  • İşle ilgili en uygun fiziksel ve zihinsel sağlık koşullarını karşı­layacak düzeyde, güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı oluşturmak ve bunu sürdürmek için gereksinimleri,
  • İşin, işçilerin iziksel ve zihinsel sağlık durumlarını dikkate ala­cak şekilde, onların yeteneklerine uygun biçimde uyarlanması, konu­larında tavsiyede bulunma sorumluluğu olan hizmetleri, kapsamakta­dır.

Her üç sözleşmede belirtilen hükümler işyerinde uygulanan mob­bing açısından koruyucu düzenlemeler yapılması için devletlere pozi­tif bir yükümlülük yüklemektedir.

ILO Sözleşmeleri Açısından Mobbing

Öneriler