Hukuk

Hukuk

Avrupa Sosyal Şartı Açısından Mobbing

Avrupa Sosyal Şartı Açısından Mobbing

Avrupa Sosyal Şartı Açısından Mobbing Avrupa Sosyal Şartı, temel sosyal ve ekonomik hakları koruyan, medeni ve politik hakları garanti eden Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ni takviye...

ILO Sözleşmeleri Açısından Mobbing

ILO Sözleşmeleri Açısından Mobbing

ILO Sözleşmeleri Açısından Mobbing İş ve işçi güvenliği açısından özel bir önem taşıyan ILO sözleş­melerinden özellikle 111 sayılı Sözleşme, 155 sayılı Sözleşme ve 161 sayılı...

Türk Ceza Kanunu veMobbing

Türk Ceza Kanunu ve Mobbing

Türk Ceza Kanunu ve Mobbing 5237 sayılı TCK’nın 122. maddesi ile “Kişiler arasında dil, ırk, renk, cinsiyet, özürlülük, siyasî düşünce, felsefî inanç, din, mezhep ve...

Borçlar Kanunu ve Mobing

Borçlar Kanunu ve Mobing

Borçlar Kanunu ve Mobing İş yerinde uygulanan mobbing borçlar hukuku açısından “haksız fiil” oluşturmaktadır. 818 sayılı BK’nın II. Faslı “Haksız Muamelelerden Doğan Borçlar” başlığını taşımaktadır....

Türk Medeni Kanunu ve Mobbing

Türk Medeni Kanunu ve Mobbing

Türk Medeni Kanunu (TMK) Açısından Durum 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’na göre hukuki ilişkilerin kapsa­mı, dürüst davranma ve iyiniyet kurallarına göre belirlenmektedir. Kanun’un “Dürüst Davranma”...

İş Kanunu Açısından mobbing

İş Kanunu Açısından mobbing

İş Kanunu Açısından mobbing Gerek 4857 sayılı yeni İş Kanunu’nda gerekse 1475 sayılı eski İş Kanunu’nda hukuki anlamda mobbing kavramını tanımlayan herhan­gi bir madde bulunmamaktadır....